Språk Språk
  • icon
  • icon
  • icon
Du er her: Hjem / OM PROSJEKTET

Nasjonalt informasjonssenter om sjøfugl

Tegning
Siden midt på 80-tallet har det vært arbeidet med å skape en bedre infrastruktur og kunnskapsformidling rundt den største sjøfuglkolonien i Norge, Gjesværstappan i Nordkapp kommune. Et forprosjekt ledet av Nordkapp Næringshage ble avsluttet våren 2008. Dette forprosjektet har hatt flere arbeidsmøter og kjørt prosesser med potensielle samarbeidspartnere.
Forprosjektet har konkludert med at det bør satses på å etablere et nasjonalt informasjonssenter for sjøfugl i Gjesvær. Samtidig ønsker man å koble senteret opp mot den forskning og overvåking ”Forvaltningsplanen for Barentshavet” trekker fram. Sjøfugler er som kjent en svært følsom indikator på miljøtilstanden i Barentshavet.
På hjemmesiden www.nordkapp.no innledes det med:
”Nordkapp er Europas endepunkt mot nord. Fra platået kan du hvile øynene dine på den uendelige horisonten i nord. Da vår første turist besøkte Nordkapp i 1664 ga han følgende erklæring ”Her står jeg nå på Nordkapp – på sivilisasjonens ytterste utpost – og kan si at min kunnskapstørst er tilfredsstilt. Jeg reiser nå fornøyd hjem – om Gud vil.”
Det var den italienske presten Francesco Negri fra Ravenna i Italia. Han var oppsatt på å finne ut hvordan folk kunne overleve så langt mot nord. Han reiste alene og skrev ned alle sine erfaringer. Verden har gått videre siden da. Nordkapp er blitt et nasjonalt reisemål med et årlig besøk på omkring 200000 besøkende. Det har også vært en svært stor kunnskapsvekst siden 1664, slik at Franscesco Negri i dag neppe ville ha kunne dekket sin kunnskapstørst like lett som den gang. Høgskole i Finnmark, Universitetet og andre forskningsmiljøer i Troms har bidratt og vil fortsatt bidra til denne kunnskapsveksten.
Dette prosjektet ligger i grensesnittet mellom å være et reiselivsprodukt og det å bidra til å lindre kunnskapstørsten. Man skal bygge bro mellom å skape og formidle ny kunnskap om natur, samfunn og kultur i nord med reiselivsnæringens marked av kunnskapstørste besøkende. Også ved hjelp av ny teknologi som Negri ikke i sin villeste fantasi kunne forstille seg kunne bli utviklet. Sentralt i dette er Gjesværstappan.
Turlaget i Nordkapp sier det slik:
”Gjesværstappan er blant Nord-Europas største fuglefjell. Her er artsmangfoldet stort. Mest kjent er nok de rundt 1 million lundefuglene som holder til i Gjesværstappan naturreservat. Lunden overvintrer på havet. I løpet av de mørke månedene kommer den aldri på land, men spiser og sover ute i Nord-Atlanteren. Ingen vet nøyaktig hvor den er, men den trives best der den finner godt med mat.
I 1987 ble det registrert en ny sjøfuglart i fuglefjellet. Den majestetiske havsulen hadde funnet seg et nytt hjem. Her trives den godt, for i dag teller kolonien rundt 1 200 hekkende par”.

Selv om mange turister i dag ikke er oppmerksomme på hva man kan oppleve ved dette fuglefjellet, har de som finner veien dit fått med seg store opplevelser. Det er faktisk denne opplevelsen som skårer høyest av alle opplevelser.

I 2007 ble det utført en undersøkelse om turisters tilfredshet på Nordkapp. Her skåret fuglefjellet Gjesværstappan høyest der 69% av turistene som hadde opplevd dette fant dette svært tilfredsstillende. Det var høyere enn for de som hadde opplevd Nordkapp-platået i midnattssol (59 %). (Nordkapphallen oppnådde 34 % ).
Det bør tolkes som at her ligger et stort og lite utnyttet potensiale. Med riktig tilrettelegging vil et tilbud i Gjesvær både være et reiselivsrelatert produkt i seg selv og samtidig styrke Nordkapp som reisemål. Siden Nordkapp er et internasjonalt reisemål vil det være helt naturlig at Gjesvær også vinkles mot et internasjonalt marked og med en internasjonal profil. Det betyr at de som velger å delta i dette prosjektet også vil kunne formidle sin kunnskap til et internasjonalt samfunn.

Nasjonalt informasjonssenter for sjøfugl (North Cape Seabird Reserve Centre) etableres som en fysisk og organisatorisk infrastruktur for å formidle kunnskap om nordområdene med sjøfulgene som ”talerør”. Dvs. at man forteller om nordområdenes utvikling og utfordringer ved hjelp av sjøfuglene. Dette gjøres ved å ta utgangpunkt i sjøfuglenes plass i nordområdenes økologi. Siden sjøfuglene opererer i vann, på land og i luften, samtidig som de migrerer nord-sør gjennom årstidene, er de et utmerket virkemiddel til å ha en slik sammenbindende rolle i kunnskapsformidlingen. Det gjelder kunnskap om sjøfugl og økologi, det marine miljøet, kultur og samfunn. Sjøfuglene vil kunne ta på seg rollen som ”historieforteller”. I tillegg eksisterer det ikke er slikt tilbud i Norge i